نا اقلیدسی


همین دروغ های کوچک اند که زندگی را قشنگ می کنند

همین که دماغت عملی بوده و نگفتی

شکل پاهایت روی نیمکت ها

نور گوشی روی صورتت

تغییر انحنای خط های موازی بر روی برجستگی های تنت

که می گذارد فکر کنند

جایی به هم می رسند


صدایت که به آن عادت کرده ام

همین سنگ ریزه های کف پارک

که از کفشم در می آورم

و زندگی قشنگ تر می شود

/ 0 نظر / 95 بازدید